Tiếng Việt
Phước Quế Thư Quán
Thích Thiện Siêu và Thích Minh Châu