Đúng Hay Sai ?

21 Tháng Năm 20145:38 SA(Xem: 8649)
Kính thưa quý bạn! Xưa nay chúng ta thường nghĩ: một người chứng đắc sẽ không bao giờ khoe lên sự chứng đắc của mình. Vì người chứng đắc phải đạt đến cảnh giới Không, đã là không thì không có gì để khoe. Nếu khoe là không có chứng và người khoe sẽ phạm vào cái sai rất lớn ở trong nhà Phật.
Ý nghĩ này của chúng ta xưa nay rất đúng, nhưng chỉ đúng trên cái đối đãi của thế gian và đúng trên các môn tu khác. Còn trên môn tu tịnh độ thì ý nghĩ này không hợp lý. Tại sao? Vì môn tu tịnh độ là môn tu có nhị lực, nghĩa là sự tu hành của chúng ta phải nhờ vào tha lực của chư Phật xoay chuyển (Tha lực nghĩa là Phật Lực, Pháp Lực và Tâm Lực). Nếu không có tha lực của chư Phật thì người tu tịnh độ sẽ không bao giờ được chứng đắc.
Còn người tu thiền không nhờ vào tha lực của chư Phật, chỉ nhờ vào tự lực của chính mình. Nên người tu thiền càng cao thì càng thấy cái không (nghĩa là không thấy cái có của tha lực) Còn người tu tịnh độ càng cao càng thấy cái có. Cái có đó là tha lực của chư Phật gia trì là hiện hữu và một niệm tam muội A Di Đà là bất diệt. Nếu là hiện hữu, là bất diệt thì người chứng đắc làm sao có thể thấy cái Không? Mà phải thấy cái có, cái có đó là: chúng ta sẽ thành Phật.
Người tu tịnh độ khi được nhất tâm sẽ thấy cái không, cái không đó là “cái ta” (cái ta giả) không còn hiện hữu, nên sự chứng đắc của chúng ta không phải là thành quả của chúng ta mà là thành quả của Đấng Từ Phụ A Di Đà. Nếu là thành quả của Ngài thì sự khoe khoang của chúng ta không có gì là sai, mà phải nói là đúng! Vì đây là bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp. Là chứng minh lời Phật dạy vạn lần chân thật. Là chứng minh cho sáu ngã, mười phương chúng sanh mọi loài và cả thế giới biết rằng: “oai lực cứu chúng sanh của Phật A Di Đà là cao siêu bất khả tư nghị”.
Xin quý bạn đừng vội phán đoán sự chứng tam muội của tôi đúng, sai, có hoặc không. Vì thời gian sẽ trả lời tất cả, chỉ cần quý bạn quyết tâm niệm Phật để thành Phật. Khi được nhất tâm thì mọi thắc mắc trong tâm bạn sẽ được thông.
Tam muội không có hình tướng, đã không có hình tướng thì quý bạn đi tìm hiểu, thắc mắc làm gì? Chỉ tạo thêm chướng ngại cho chính mình.
Người niệm Phật khi được nhất tâm tam muội là đoạn được kiến tư hiền não, nghĩa là không còn tham đắm vật chất, luyến ái, danh vọng của thế gian được tâm thanh tịnh, không phải được thần thông biến hóa của A LA HÁN. Xin quý bạn chớ có hiểu lầm. Người chứng tam muội có cao thấp khác nhau, cũng như có người đã đoạn được tham đắm vật chất, luyến ái, nhưng chưa đoạn được hư danh. (Tôi chỉ chứng được phẩm tam muội thấp nhất).
Người có tâm thanh tịnh không có nghĩa là người đó phải đi đứng khoan thai hay phải nói năng nhỏ nhẹ. Nếu hiểu như vậy thì chúng ta đã bị rơi vào chấp tướng, vì mỗi người đều có trách nhiệm, hoàn cảnh và sinh hoạt khác nhau. Người có tâm thanh tịnh là mỗi câu họ nói vì chúng sanh mà thuyết. Mỗi hành động họ làm vì chúng sanh mà chịu khổ. Đây mới là tâm thanh tịnh. Xin các bạn chớ có lẫn lộn.
Kính thưa quý bạn! Tôi viết thêm bài này là để giải tỏa những thắc mắc đúng, sai trong tâm của quý bạn. Còn riêng tôi, từ ngày đặt bút viết cuốn sách này để nói lên sự chứng nghiệm của mình, tôi đã chấp nhận mọi hậu quả. Nên sự đúng hay sai, đối với tôi không còn quan trọng. Điều quan trọng đối với tôi là: làm sao khiến 10 phương thế giới chúng sanh tin lời Phật dạy, phát tâm niệm Phật để thành Phật, chỉ cần các bạn chịu niệm Phật thì dù hành động khoe của tôi có bị sai, bị đọa địa ngục hay hồn phách bị tiêu tan thì có đáng gì.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000