Đạo Phật Không Phải Là Tôn Giáo

21 Tháng Năm 20145:25 SA(Xem: 6468)
Đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật là giáo học dạy về chân tướng của vũ trụ, nhân sinh, đạo tâm và giải thoát.
Phật A Di Đà là người có pháp nhãn thần thông và trí tuệ viên mãn. Ngài thấy khắp tận hư không hết pháp giới, đâu đâu Ngài cũng thấy. Vì thấy nên Ngài biết được lẽ tạo hóa luân hồi đau khổ của chúng sanh ở khắp mười phương. Ngài đến đây làm thầy, làm cha để dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta lìa mê, giác ngộ thoát vòng sanh tử.
Đạo Phật là đạo từ bi đã có gần 3000 năm nhưng chưa có một ai đổ một giọt máu vì đạo Phật. Phật dạy chúng ta: “Hãy nối hạnh của Ngài đem Phật pháp lưu truyền khắp nhân gian, để giúp chúng sanh giác ngộ lìa mê.” Phật dạy trên đường lưu truyền Phật pháp, không tránh khỏi những chuyện không tin hay phỉ báng. “Nếu có ai phỉ báng chê bai thì đó là chuyện bình thường.
Chúng ta không nên giận họ mà còn thương họ nhiều hơn.” Tại sao? Vì họ không có đủ phước duyên căn lành nên không thể lãnh ngộ nổi huyền cơ cao thâm của Phật pháp. Phật dạy: “Chúng ta phải biết thương cứu hết mọi loài, không nên phân biệt tôn giáo, chủng tộc, giàu nghèo, già trẻ, súc sanh hay là quỷ thần. Vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng”.
Phật thấy tất cả chúng sanh dù là loài nhỏ như vi khuẩn đều có chủng tử Phật tánh. Trong những chúng sanh đó cũng có nhiều đời ông, bà, cha, mẹ của ta và chính bản thân của ta cũng đã trải qua làm thú thay hình đổi dạng vô số kiếp. Chẳng qua kiếp này chúng ta không nhớ nhưng chư Phật thấy và biết rõ. Nếu kiếp này chúng ta không mau giác ngộ tu hành để giải thoát thì kiếp sau chúng ta sẽ là một chúng sanh trong sáu ngã luân hồi.

Tạo hóa của vũ trụ:

Trước kia, tôi tưởng trên trời chỉ có ông trời, Chư Phật và các Đấng Thiêng Liêng khác. Còn dưới đất thì chỉ có trái đất của chúng ta. Sau khi học hỏi kinh sách của Phật tôi mới hiểu:
Trên trời có 28 tầng trời. Có tam thiên đại thiên thế giới khác nhau. Nói riêng về Cõi Phật thôi cũng đã có nhiều Cõi Phật khác nhau rồi nên mới gọi là 10 phương Chư Phật. Còn địa ngục thì có 18 tầng, mỗi tầng đều có hình phạt khác nhau. Còn trái đất mà chúng ta đang ở, so với mấy thế giới trên đó thì chỉ bằng hạt cát giữa sa mạc. Không phải chỉ có trái đất chúng ta là có chúng sanh thôi đâu (chúng sanh nghĩa là sinh tử luân hồi) mà còn nhiều trái đất ở chung quanh trái đất của chúng ta cũng có chúng sanh. Phật không phải chỉ xuống trái đất này để cứu chúng ta thôi đâu mà Ngài mỗi giây mỗi phút đều đang đi khắp nơi 10 phương thế giới để cứu độ chúng sanh, nên tới giờ Ngài vẫn chưa nhập Niết Bàn.
Tất cả vạn pháp ở trong vũ trụ đều là do nghiệp báo của chúng sanh và do duyên hợp mà tạo thành, chớ không có riêng một Đấng Thiên Liêng nào tạo lên. Riêng chỉ có cõi Tây Phương Cực Lạc là do Phật A Di Đà đã dùng phép lực thần thông của Ngài tu từ trong nhiều kiếp để mà xây thành. Các Đấng Thiên Liêng khác cũng vậy, họ cũng đều có thế giới riêng của họ. Họ tới đây đều cùng một mục đích là: dạy cho chúng sanh làm sao thoát khỏi khổ đau luân hồi (nói về chánh đạo). Vì vậy, trên trái đất của chúng ta mới có nhiều đạo và tôn giáo khác nhau. Chẳng qua mỗi đạo và mỗi tôn giáo đều có đặc điểm riêng của họ. Trước kia chúng ta không hiểu rõ nên mới nghi ngờ. Nay hiểu rõ tạo hóa của vũ trụ thì ta nên dẫn dắt gia đình tu niệm Phật để di cư về Cõi Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn