Ý Nghĩa Bí Mật Của Câu A Di Đà

21 Tháng Năm 20145:19 SA(Xem: 8840)
Nam Mô A Di Đà Phật:
 1. Nam Mô: là quy y, đoạn ác, tu thiện, tu tịnh nghiệp.
 2. A Di Đà: là vô lượng giác, vô thượng, chí cực, đại thừa.
  • A: là mười Phương, ba đời tam thế Phật.
  • Di: là tất cả chư bồ tát.
  • Đà: là tám vạn chư kinh giáo của Phật.
Phật vì thương muốn cứu hết chúng sanh trong sáu ngã mười phương, nên Ngài đã dùng hết thần lực của Ngài tu trong nhiều kiếp nhiếp thọ vào trong câu Phật hiệu A Di Đà. Câu A Di Đà có rất nhiều ý nghĩa thậm thâm cao siêu bí mật vô cùng tận. Chúng sanh như chúng ta không thể nào hiểu được hết ý nghĩa cao siêu dụng ý của Ngài.

Ở đây tôi chỉ hiểu được chút ít mong được chia sẻ cùng quý bạn.

I- Ngài muốn chúng ta niệm để đánh thức tâm Phật của ta hòa nhập vào tâm của Phật. Niệm Phật để thần thức thuần thục in sâu. Phút lâm chung chỉ nhớ Phật A Di Đà để Phật đến nơi tiếp dẫn.

II - Một câu niệm Phật A Di Đà có thể trừ 80 ức kiếp trọng tội. Chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà mới giúp cho ta trừ sạch nghiệp tội vô thỉ kiếp, đây là phương pháp sám hối hữu hiệu nhất.

III- Câu Phật hiệu A Di Đà làm cho chúng ma khiếp sợ, không đến phá nhiễu sự tu hành của ta, giúp cho ta không bị tẩu hỏa nhập ma.

IV- Câu Phật hiệu A Di Đà có một thần lực mạnh mẽ vô biên. Khi chúng ta niệm, thần lực của câu A Di Đà vang rộng đến hết cả hư không, tới sáu ngã mười phương giúp cho chúng sanh nơi nơi thức tỉnh hồi đầu.

V- Thời nay lẫn lộn chánh tà, khiến chúng ta không đủ trí tuệ phân biệt đâu là ma đâu là Phật. Duy chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà mới triệt để giúp cho ta phân biệt được đâu là chánh đâu là tà.
 • Phật nói: Ma Vương có phép lực rất cao có thể hóa thành Phật để mê hoặc chúng ta nhưng Ma Vương không thể giả được câu Phật hiệu A Di Đà. Vì hễ ai niệm câu Phật hiệu A Di Đà thì chúng ma phải tránh xa 40 dặm. Lấy từ điểm này chúng ta dùng trí tuệ mà phân biệt nhìn rõ, nhận diện ai là đệ tử Phật, ai là đệ tử ma. Nếu như có ai tự xưng là đệ tử của Phật mà không niệm Phật (tức là không trở về tự tánh chơn tâm của chính mình) thì đều là đệ tử ma giả dạng. Còn ai tu mà có niệm Phật thì đều là Phật tử chơn chính.
 • Tại sao? Vì chỉ có đệ tử ma mới sợ niệm câu Phật hiệu A Di Đà.
  • Nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, luôn luôn có đủ trí tuệ để phân biệt. Đừng uổng công phí cả đời tu tập để rồi cuối cùng làm đệ tử của ma thì thật là đáng tiếc.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000